I Семестар

 1. Анатомија 1
 2. Хистологија и ембриологија 1
 3. Морфологија и физиологија на клетка
 4. Медицинска Психологија
 5. Вовед во медицина и медицински професии
 6. Биофизика
 7. Болничко згрижување

II Семестар

 1. Анатомија 2
 2. Хистологија и ембриологија 2
 3. Медицинска хемија
 4. Основи на Хумана генетика
 5. Социјална медицина
 6. Медицинска Етика Деонтологија
 7. Прва медицинска помош

III Семестар

 1. Анатомија 3
 2. Биохемија 1
 3. Физиологија 1
 4. Основи на Имунологија
 5. Биостатистика со медицинска информатика

IV Семестар

 1. Биохемија 2
 2. Физиологија 2
 3. Патофизиологија 1
 4. Микробиологија со паразитологија 1
 5. Хигиена
 6. Основи на научна работа

V Семестар

 1. Патофизиологија 2
 2. Микробиологија со паразитологија 2
 3. Патологија 1
 4. Клиничко испитување 1 и 2
 5. Нуклеарна медицина
 6. Радиологија

VI Семестар

 1. Патологија 2
 2. Епидемиологија
 3. Фармакологија
 4. Трансфузиологија

VII Семестар

 1. Интерна медицина
 2. Инфектологија
 3. Неврологија
 4. Дерматовенерологија

VIII Семестар

 1. Хирургија
 2. Гинекологија
 3. Онкологија
 4. Клиничка биохемија
 5. Клиничка фармакологија

IX Семестар

 1. Педијатрија
 2. Ортопедија
 3. Анестезија
 4. Ургентна медицина
 5. Физикална медицина и рехабилитација

X Семестар

 1. Психијатрија
 2. ОРЛ
 3. Офталомологија
 4. Фамилијарна медицина
 5. Судска медицина
 6. Медицина на трудот

XI и XII Семестар

 1. Интерна медицина – пракса
 2. Интерна медицина – семинар
 3. Педијатрија – пракса
 4. Педијатрија – семинар
 5. Рационално препишипување на медикаменти-семинар
 6. Хирургија – пракса
 7. Хирургија – семинар
 8. Гинекологија – пракса
 9. Јавно здравство – пракса
 10. Клиничка микробиологија-семинар