ОПШТИ ДОКУМЕНТИ

 1. Образец за пријава на изборен предмет

АНАТОМИЈА

 1. Клиничка анатомија на стапалото
 2. Хумана Антропологија
 3. Клиничка анатомија на аксијалниот скелет-глава и рбетен столб
 4. Клиничка анатомија на вродени срцеви малформации
 5. Васкуларизација на ЦНС
 6. Медијастинум – Клиничка анатомија на васкуларна содржина

БИОХЕМИЈА

 1. Преданалитички и аналитички фази во биохемиските испитувања
 2. Ензими-Маркери за дијагноза и прогноза на различни заболувања
 3. Липопротеини – ризик фактор за развој на атеросклероза
 4. Пероксизомална пролиферација
 5. Биохемиски сепаративни техники со клиничко значење
 6. Урина, протеинурија и хематурија во лекарска пракса

ХУМАНА ГЕНЕТИКА

 1. Еволуциска генетика на човекот
 2. Вродени и наследни болести

ИМУНОЛОГИЈА

 1. Научниот труд на се напише и бјави

ФИЗИОЛОГИЈА

 1. Физиологија во специјални услови на хипобарија и хипербарија
 2. Физиологија на спортот
 3. Основи на воздухопловна медицина
 4. Нутритивна антропологија
 5. Физиологија на фетус
 6. Физиологија на спиење

ПАТОЛОГИЈА

 1. Гастроинтестинални тумори
 2. Патологија на скелетен систем
 3. Електронска микроскопија – техники и интерпретација на промените
 4. Неоплазми асоцирани со хуман папилома вирусна инфекција: од патогенеза до превенција
 5. Артериосклероза (етиологија, морфологија и компликации)
 6. Респираторен дистрес синдром кај новородено
 7. Морфолошки промени на белодробната циркулација при развиена пулмонална хипертензија

ПАТОФИЗИОЛОГИЈА

 1. Патофизиологија на централен нервен систем
 2. Ендогени биолошки активни соединенија (ебас) во патофизиологија
 3. Општа патофизиологија на хомеостазата
 4. Патофизиологија на воспалението
 5. Нарушувања на метаболизмот на специфичните метаболни материи (смм)

МИКРОБИОЛОГИЈА СО ПАРАЗИТОЛОГИЈА

 1. Микробиолошка дијагноза на уринарни инфекции

ЕПИДЕМИОЛОГИЈА СО БИОСТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА

 1. Апликација на методи за анализа на време на преживување/опстануавање
 2. Студентот во научното истражување
 3. Евалуација на информациите и податоците од областа на демографската и виталната статистика аплицирани во епидемиолошки испитувања(студии)
 4. Примена на епидемиолошките и статистички методи за решавање на проблемите со кои се соочува клиничката медицина
 5. Современи епидемиолошки истражувања – од идеа до научен труд
 6. Епидемиологијата и здравствениот менаџмент (менаџерска епидемиологија)
 7. Превенција на болестите кои се пренесуваат со вектори

ИНФЕКТОЛОГИЈА

 1. Вирусни осипи кај трудница и новородено
 2. Пробиотици и инфективни заболувања
 3. Инфекции со хив и сида

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА

 1. Алергиски заболувања на горните дишни патишта
 2. Астма и алергии
 3. Функционална дијагностика на респираторниот систем кај белодробните заболувања
 4. Електрокардиографија
 5. Ехокардиографија
 6. Срцеви аритмии
 7. Нарушувања на метаболизмот на водата, електролитите и киселите радикали
 8. Примарни гломеруларни заболувања: етиопатогенеза, прогресија и терапија
 9. Дијабетес и бременост
 10. Опстипација
 11. Клиничка андрологија: Машки хипогонадизам и инфертилност
 12. Нефармалколошка и фармаколошка терапија на тип 2 дијабетес

НЕВРОЛОГИЈА

 1. Превенција на цереброваскуларен инсулт
 2. Современ тераписки пристап во менаџирањето на епилепсиите
 3. Визуелни евоцирани потенцијали
 4. Цереброваскуларни заболувања

РАДИОЛОГИЈА

 1. Виртуелни радиолошки методи
 2. Мр во неврорадиологијата-од научна фантастика до уметност
 3. Компјутеризирана томографија
 4. Радиодијагностички методи во патологијата на белите дробови и медијатинумот

ОНКОЛОГИЈА

 1. Хемотерапија ( цитостатска, хормонска, целна терапија) КАЈ СОЛИДНИТЕ МАЛИГНИ ТУМОРИ

ГИНЕКОЛОГИЈА

 1. Актуелности во акушерството
 2. Детска гинекологија и гинекологија на менопаузална возраст
 3. Асистирана хумана репродукција
 4. Клиничко иследување на урогинеколошки болен
 5. Клиничко иследување на онколошки болен
 6. Imaging методи во гинекологија и акушерство

АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА

 1. Терапија на болка
 2. Интензивна медицина

ПЕДИЈАТРИЈА

 1. Сексуална диференцијација и нејзини наушувања
 2. Генетика во современа медицинска пракса
 3. Физиологија на исхрана во педијатриска популација и нејзини пореметувања
 4. Педијатриска психофизиологија

ПСИХИЈАТРИЈА

 1. Комуникации
 2. Психосоматски болести

ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА

 1. Физикални агенси во третман на болка

ОФТАЛМОЛОГИЈА

 1. Суво око
 2. Функционална амблиопија и страбизам
 3. Дијабетична ретинопатија
 4. Ласерски техники во третманот на глаукомот
 5. Ехографија на око и нејзината практична примена во офталмологија

МЕДИЦИНА НА ТРУД

 1. Ергономија
 2. Професионални боелсти и болести во врска со работата. Каде е границата?
 3. Анализа на ризик на работно место

ХИРУРГИЈА

 1. Заболувања на дојката
 2. Хирургија на рачен зглоб и шака
 3. Конгенитални малформации на централниот нервен систем
 4. Основи на естетска хирургија

ФОНЕТИКА

 1. Текстологија и прагматика (вештина на составување и изложување на текст)

СТРАНСКИ ЈАЗИК

 1. Англиски јазик
 2. Германски јазик

ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ

 1. Физичко образование и спорт